SÚHLAS so spracovaním osobných údajov

SÚHLAS so spracovaním osobných údajov pre kontaktovanie

ALBIXON SK, s. r. o. pri svojej činnosti spracováva osobné údaje zákazníkov v zmysle platných právnych predpisov a je si vedomá dôležitosti ochrany takýchto údajov a dodržiavanie všetkých zákonných a etických pravidiel súvisiacich s ich spracovaním.

ALBIXON SK, s. r. o. pri svojej činnosti neposkytuje osobné údaje o svojich zákazníkoch iným osobám, s výnimkou tých osôb, ktoré pre ňu tieto údaje na základe zmluvy spracovávajú, nezhromažďuje ani nespracováva citlivé údaje ako sú osobné údaje o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch , členstvo v odborových organizáciách, náboženskom a filozofickom presvedčení, trestnej činnosti, zdravotnom stave a sexuálnom živote.

Osobné údaje zákazníkov sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou a sú spracované v nutnom rozsahu za účelom splnenia zmluvy uzatvorenej so zákazníkom, alebo pre prijatie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť zákazníka, alebo je spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu osobných údajov vzťahuje. K inému účelu spracúvania osobných údajov sa vyžaduje súhlas zákazníka.

Zákazník má ako subjekt údajov právo prístupu k spracovávaným osobným údajom, najmä na informácie o účele spracovania, totožnosti prevádzkovateľa, o jeho oprávnených záujmoch, o príjemcoch osobných údajov, právo na ich opravu, resp. doplnenie, právo na vymazanie, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracovanie.

SÚHLAS so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Súhlasím, aby ALBIXON SK, s. r. o. spracovával moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo, užívateľské meno, heslo za účelom ponúkania tovarov a služieb, ktoré poskytuje, vrátane zasielanie informácií o výrobkoch, usporadúvaných akciách alebo iných aktivitách, a to ako elektronickými prostriedkami (newsletter, email, ...), tak i ďalšími spôsobmi, napr. tlačoviny. Tento súhlas poskytujem na dobu neurčitú do jeho odvolania.

Na zlepšenie našich služieb používáme cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie tu.