Stavebná príprava skimmerového bazénu

Na bezproblémové vykonanie stavebnej prípravy a dokončenie výstavby Vášho nového bazéna ALBISTONE® s jeho príslušenstvom, sme pre Vás pripravili sprievodcu stavebnou prípravou „krok za krokom“. V nasledujúcich krokoch Vás prevedieme celou stavebnou prípravou od prvotného zamerania a vykolíkovania priestoru, cez prípravu základovej dosky až po konečnú úpravu okolia. Keď si pozorne prečítate a dodržíte nižšie uvedené odporúčania, nebude pre Vás vykonanie stavebnej prípravy a dokončenie výstavby bazéna veľkým problémom.

  Stiahnuť vo formáte PDF

1) Zameranie a výkop

 • Vykolíkovanie
 • Vysypanie pieskom
 • Výkop
 • Príprava pre odvodnenie
 • Možnosť umiestnenia technologickej šachty filtrácie
 • Možnosť umiestnenia šachty protiprúdu

príklad vákresu pre výkopové práce:

Rozmery bazéna

příklad výkresu pro výkopové práce

 

Rozmery výkopu (podkladovej dosky)

příklad výkresu pro výkopové práce

Na svojom pozemku si vyberiete to správne miesto na umiestnenie plánovaného bazéna. Odporúčame si vybrať miesto s čo najväčším slnečným svitom. Pravdepodobne budete v budúcnosti bazén aj zastrešovať. Zastrešenie má určité nároky na priestor, počítajte preto v návrhu umiestnenia budúceho skeletu aj s touto možnosťou. Podľa veľkosti bazéna si vykolíkujeme priestor na umiestnenie bazéna, obvod bazéna si obsypeme pieskom. Pripravovaný vyznačený priestor pre budúci výkop by mal byť na každej strane min. o 40 cm väčší ako je vnútorný rozmer bazéna a to za predpokladu, že sa bazén ukladá do výkopu pomocou žeriava. V prípade uloženia bazéna ľuďmi musí byť na každej strane výkop väčší min o 50 cm. Tým bude zaručený dostatočný manipulačný priestor. V prípade, že sa bazén vyrába na mieste, musí byť stavebný priestor (výkop) väčší min. o 70 cm na každej strane. Pravdepodobne budete v priebehu výstavby bazéna vykonávať aj terénne úpravy okolia, preto Vám odporúčame neodvážať všetku vykopanú zeminu.

Pri zameriavaní hĺbky výkopu počítajte nielen s hĺbkou bazéna, ale aj s výškou vlastnej základovej dosky a výškou fi nálneho zakončenia stavby, teda s dlažbou atď. Hĺbku stavebného výkopu urobíme o cca 40 cm hlbšiu ako je vnútorná hĺbka bazéna. (pozri obrazová príloha: stavebné ukončenie).

Umiestnenie technologických šácht filtrácie, protiprúdu:

Predmetom zmluvy o dielo môžu byť tieto typy technologických šácht:

 • Technologická šachta s vekom na inštaláciu filtrácie a protiprúdu (Ø 150, výška 120 cm)
 • Technologická šachta s vekom na inštaláciu filtrácie (Ø 120, výška 120 cm)
 • Technologická šachta s vekom na inštaláciu protiprúdu (120 x 60 x 80 cm) = d / š / v

Odporúčame zvážiť umiestnenie technologickej šachty (či už na kompletnú technológiu alebo iba na protiprúd) a pripraviť výkop na umiestnenie šachty. Výkop pre technologickú šachtu nemožno umiestniť v miestach budúceho koľajiska zastrešenia. Hĺbka výkopu sa odvíja od hĺbky šachty a hrúbky (výšky) základovej dosky. Pri určovaní hĺbky výkopu technologickej šachty počítame s tým, že šachta prevyšuje okolitý terén. Odporúčame prevýšenie technologickej šachty vrátane veka o 4 cm, tomu zodpovedá prevýšenie o 3 cm bez veka (hrúbka veka je 1 cm) – pozri obrazová príloha stavebného ukončenia. Ďalej, ak má bazén pod dnom polystyrénovú izoláciu, šachta musí byť ešte o túto izoláciu vyššia. Dno šachty sa zámerne tepelne neizoluje, aby bola šachta v zime „vykurovaná“ zemným teplom.

Ak je súčasťou dodávky protiprúdové zariadenie, technologické šachty sa umiestňujú vždy v osi bazéna. Ideálna vzdialenosť od vonkajšieho obrysu skeletu bazéna je 50 cm = pre využitie maximálneho výkonu čerpadla protiprúdu. Ak bude protiprúd umiestnený vo väčšej vzdialenosti alebo mimo osi skeletu bazéna, bude jeho výkon menší. Ak je súčasťou dodávky iba šachta na inštaláciu fi ltračného zariadenia, táto šachta môže byť umiestnená kdekoľvek do vzdialenosti 8 m.

 

druhy šachet

2) Vyrovnanie dna výkopu a odvodnenie základovej dosky

 • Vysypanie štrkom
 • Inštalácia drenážneho potrubia
 • Inštalácia odvodnenia

Dno výkopu vyrovnáme vysypaním štrkom zrnitosti (frakcia) 8 – 16 a s výškou cca 20 cm. Do vrstvy štrku pripravíme nainštalovanie drenážneho potrubia so spádom do miesta odvodu vody. Vrstvu štrku je potrebné primerane zhutniť. Drenážne potrubie musí byť uložené s minimálnym spádom 1 % do miesta odvodu vody. Odvodnenie základových dosiek je veľmi dôležitou súčasťou stavebnej prípravy. Zrážková, prípadne spodná voda môže spôsobiť veľmi rozsiahle deformácie skeletu bazéna, teda základová doska musí byť odvodnená. Náklady na prípadné odstránenie škody nepochybne prevýšia cenu inštalácie odvodnenia. Všeobecne teda platí: zrážková ani spodná voda nesmú dosiahnuť najvyššiu niveletu základových dosiek.

odvodnění

Odvodnenie môžete vykonať dvoma spôsobmi:

1. Odvodnenie pomocou drenážneho kompletu:

Ak je na odvodnenie základových dosiek použitý drenážny komplet (rúra s Ø cca 300 mm + drenážne potrubie), dno tejto rúry musí byť minimálne 50 cm pod úrovňou konečných niveliet základových dosiek. Na dno tejto rúry odporúčame nasypať štrk zrnitosti 8 – 16. Rúru umiestnite a zaistite v kolmej polohe k základovej doske. Drenážne potrubie musí byť uložené v spáde smerom k drenážnej rúre. Drenážny komplet (rúra) slúži ako pohlcovač na hromadenie týchto vôd a musí byť vybavené ponorným čerpadlom. Toto čerpadlo sa spína automaticky a musí byť nepretržite pripojené podzemným káblom k zdroju el. prúdu.

2. Odvodnenie pomocou drenáží,samospádom (gravitáciou):

Do štrku so zrnitosťou 8 – 16 uložíme v spáde smerom k odvodu vody drenážne potrubie (Ø cca 40 – 70 mm). Odporúčame zaradiť do systému kontrolnú šachticu. Táto šachtica bude v budúcnosti slúžiť na kontrolu priechodnosti odvodňovacieho potrubia. Šachticu neinštalujte na miestach budúceho koľajiska zastrešenia. Rozmery šachtice musia byť dostatočne veľké na prípadné vyčistenie, napríklad pomocou tlakovej vody.

Dôležité upozornenie (platí pre obidva spôsoby odvodnenia):

Všetky drenážne potrubia musia byť pred zakrytím štrkom a následne betónom zakryté špeciálnou geotextíliou (bežne dostupná Filtek). Rozmiestnenie drenážneho potrubia by nemalo byť od seba vo väčšej vzdialenosti ako je 80 cm.

 

3) Betonáž základovej dosky

 • Vyrovnanie podkladu
 • Inštalácia kari rohoží
 • Meranie vodorovnosti a kontrola výšky

Základovú dosku armujte pomocou kari rohoží s odporúčaným rozmerom 100 x 100 x 6, umiestnených v jednej tretine výšky základovej dosky. Základovú dosku pod technologickú šachtu nie je potrebné armovať.

Výška (hrúbka) betónovej dosky by mala byť cca 20 cm, pri betonáži je potrebné dodržať maximálnu rovinu základovej dosky bazéna, ako aj základových dosiek pre šachty. Použitý betón odporúčame v kvalite C16/20. Betonáž je potrebné vykonať veľmi starostlivo, pre potrebné dodržanie maximálnej vodorovnosti základovej dosky.

drenáž pod lupou

Základová doska musí byť rovná v tolerancii plus - mínus 2 mm/2 m.

drenáž řez

Výškové umiestnenie plochy základovej dosky musí byť stanovené s ohľadom na vnútornú výšku bazéna +0,5 cm (hrúbka dna) +prípadná hrúbka polystyrénovej izolácie.

Vyzretá, suchá, hladká a čistá doska je pripravená na položenie geotextílie a prípadnej tepelnej izolácie pod skelet bazéna.

4) Uloženie skeletu bazéna a montáž bazénovej technológie

 • Položenie geotextílie a prípadnej tepelnej izolácie (ak je súčasťou zmluvy)
 • Uloženie skeletu bazéna do montážneho priestoru (v spolupráci s odberateľom)
 • Uloženie šácht
 • Inštalácia čerpadla drenážneho kompletu (ak je súčasťou dodávky)
 • Kompletná inštalácia bazénovej technológie
 • Skúška tesnosti zavodnením technológie

Keď je všetko pripravené, začne sa s ukladaním bazénového skeletu a šácht do montážneho priestoru. Uloženie skeletu do výkopu je možné dvoma spôsobmi, buď žeriavom, alebo ľuďmi. Ak je podľa znenia zmluvy o dielo dohodnuté, že je na zloženie a uloženie skeletu bazéna do montážneho priestoru potrebná fyzická pomoc, zaistite potrebný dohodnutý počet osôb. Nasleduje kompletná inštalácia a zapojenie bazénovej technológie, prípadne drenážneho čerpadla. Keď sú tieto práce dokončené, je preverená funkčnosť bazénovej technológie (fi ltračné zariadenie) = tesnosť spojov a potrubí sa odskúša vykonaním takzvaného „zavodnenia technológie“. Je nutné zaistiť potrebné množstvo vody na skúšku technológie zavodnením.

Keď je bazén uložený a začala sa montáž, môžete začať dopúšťať vodu z Vášho zdroja. Potrebné množstvo je cca 4 – 5 m3 vody (približne 20 – 30 cm).

5) Obetónovanie bokov bazéna

Pred začatím betonáže sa presvedčte, či je orientácia bazéna a jeho vzdialenosť napr. od domu správna. Po položení dlažby je akákoľvek odchýlka vidieť.

Pred betonážou je potrebné rozoprieť skelet bazéna vhodným spôsobom. Rozopretie sa vykonáva z dôvodov eliminácie prípadných deformácií bazénového skeletu. K deformáciám môže dôjsť v dôsledku neopatrnej manipulácie s betónom (napr. pri zasypávaní príliš riedkym betónom alebo jeho utlačením), alebo príliš vysokou hladinou dopúšťanej vody. Steny bazéna sa nesmú deformovať smerom „dovnútra“ ani smerom „von“, stena bazéna musí byť rovná a zvislá. Odporúčame častú kontrolu kolmosti a rovnosti stien a celkového tvaru bazéna a jeho uhlopriečok.

Odporúčame vykonať rozopretie skeletu v miestach, kde sú umiestnené vystužovacie prvky (rebrá). Pri inštalácii rozpier je potrebné zamedziť poškodeniu stien bazéna napr. obalením rozperných prvkov geotextíliou.

všetky technologické prvky technológie (napr. cirkulačné trysky, potrubie, armatúry a pod.), ktoré budú zabetónované, opatriť vhodnou izoláciou, napríklad mirelonovým návlekom s hrúbkou 1 cm. Zaistíme tým nielen tepelnú izoláciu technológie, ale umožníme aj ich tepelnú dilatáciu. Zamedzíme tým aj možnému poškodeniu zabetónovaných prvkov.

Keď máte pripravený skelet bazéna a prípadnú technologickú šachtu, je možné začať s postupným vymurovaním oporných múrov, ktoré oddeľujú vrstvy betónu a zeminy. Oporné steny stavajte až po umiestnení bazéna a zapojení jeho technológie. Odporúčame vhodným spôsobom spojiť dno základovej dosky s výmurovkou. Pri murovaní je dôležité dodržiavať dostatočnú vzdialenosť medzi oporným múrom a vystužovacími prvkami bazénového skeletu a technologickej šachty tak, aby bolo možné tento priestor zasypávať tzv. suchým betónom. Suchý betón nikdy nestláčajte, zamedzíte tým vzniku nerovností skeletu bazéna.

bednění bazénů před zalitím bazénu do betunu

Keď máte pripravený skelet bazéna a prípadnú technologickú šachtu, je možné začať s postupným vymurovaním oporných múrov, ktoré oddeľujú vrstvy betónu a zeminy. Oporné steny stavajte až po umiestnení bazéna a zapojení jeho technológie. Odporúčame vhodným spôsobom spojiť dno základovej dosky s výmurovkou. Pri murovaní je dôležité dodržiavať dostatočnú vzdialenosť medzi oporným múrom a vystužovacími prvkami bazénového skeletu a technologickej šachty tak, aby bolo možné tento priestor zasypávať tzv. suchým betónom. Suchý betón nikdy nestláčajte, zamedzíte tým vzniku nerovností skeletu bazéna.

Výška prevýšenia vodnej hladiny závisí od plastickosti použitého betónu. Pre suché betóny volíme menšie prevýšenie hladiny, pre mokré väčšie. Zostávajúci okolitý priestor medzi výmurovkou a terénom zasypte zeminou = túto zeminu odporúčame opatrne utlačiť (hutniť). Nikdy pevne nespájajte skelet bazéna s výmurovkou v miestach od dna do výšky vystužovacieho prvku skeletu = pozri kapitola nižšie.

Potrubie objednávateľ uloží pri stavebných úpravách najlepšie do dokonale utlačeného piesku bez obsahu kameňov a ílu a drobným pieskom bez obsahu ílu ho taktiež zasype. Ak je potrubie izolované mirelonovými návlekmi (obal z mirelonu s hrúbkou steny min. 1 cm), je možné ho aj zabetónovať. Je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu napr. pohybom (zosadaním) nedostatočne utlačeného podložia a jeho okolia, pri pohyboch zmrznutej pôdy a pod. Cez miesta uloženia potrubia nesmú prechádzať vozidlá.

Postupné betonování bazénu

6) Kotvenie stien skeletu bazéna

Lem bazéna kotvíme armovacími oceľovými prútmi Ø 8 mm, ktoré pretiahneme vyvŕtanými otvormi v leme bazéna = detail na obrázku zachytáva ukotvenie bočnej steny skeletu bazéna.

Kotvení stěn

Kotvení přelivového žlábku

Dokončite betonáž až do konečnej výšky podkladového betónu. Výškou podkladového betónu sa rozumie jeho niveleta s ohľadom na konečnú úpravu okolia skeletu bazéna, teda je potrebné počítať s výškou dlažby alebo iného fi nálneho zakončenia. V priebehu betonáže stále kontrolujte zvislosť a rovnosť stien a tvar (uhlopriečky) bazéna

Upozornenie:

Neodporúčame vykonávať iba betonáž = obetónovanie skeletu bez obmurovky. Ak sa aj napriek tomu rozhodnete skelet bazéna iba obetónovať, je potrebné zamedziť prípadnému prehnutiu alebo deformáciám skeletu bazéna.

 

7) Podkladová štrková vrstva betónovej dosky

Pod betónovú dosku, na ktorej bude fi nálne ukončenie, odporúčame umiestniť štrkové kamenivo frakcie 16 – 32. Skelet bazéna po obvode ošetrite vhodným spôsobom zamedzujúcim poškodeniu, napr. oblepte mirelonovou páskou, ktorá ochráni plášť skeletu pred poškodením ostrými predmetmi a zároveň umožní dilatáciu skeletu. Technologickú šachtu je možné chrániť proti poškodeniu geotextíliou.

řez Dlažby

Dlažba

8) Zhotovenie podkladovej dosky pre budúcu dlažbu

Výška podkladovej dosky je závislá od výšky konečnej nivelety dlažby. Táto doska by mala byť monolitická, opatrená výstužou pomocou kari rohoží.

Výška podkladovej dosky je závislá od výšky vybranej dlažby. Zhotovte fi nálnu podkladovú dosku pod dlažbu, prípadné nerovnosti môžete vyrovnať stierkou. Ak uvažujete o inštalácii zastrešenia, je potrebné pevné spojenie dlažby s podkladovou doskou buď podbetónovaním dlažby, alebo iným vhodným spôsobom. V tejto fáze je potrebné vykonať aj inštaláciu kotviacich prvkov (plastové pätky) pre bazénové schodíky a prepojovacích krabíc bazénových svetiel, ak sú tieto predmetom zmluvy o dielo.

V prípade fi nálneho dokončenia drevenými alebo drevoplastovými terasovými doskami je potrebné v mieste budúcich koľají zhustiť podkladové hranoly na maximálnu vzdialenosť 20 cm.

9) Príprava terénu a konečná úprava okolia

Pred konečnými úpravami bazénového okolia je potrebné vykonať zarovnanie terénu. Odporúčame, aby bol okolitý terén o minimálne 10 cm nižšie, ako je podkladová doska pre budúcu dlažbu. Tento výškový rozdiel oceníte pri údržbe okolia bazéna, napríklad pri kosení trávy. Teraz máte všetko pripravené na inštaláciu dlažby. V prípade, že budete bazén zastrešovať, je potrebné dodržať maximálnu rovinu dlažby na umiestnenie pojazdových prvkov budúceho bazénového zastrešenia. Gratulujeme Vám, práve ste premenili svoju záhradu na domáce centrum relaxácie a zábavy. Prajeme Vám mnoho krásnych chvíľ a zážitkov pri využívaní našich bazénov a zastrešení. V prípade akýchkoľvek dotazov a nejasností sa neváhajte obrátiť na našich obchodných zástupov.

Hotový bazén se zastřešením

Ďalšie pokyny sú uvedené v zmluve o dielo a VSP, odovzdávacom protokole a prevádzkových podmienkach dodávateľa.

Stavební ukončení skimmerového bazénu 120 cm

Stavební ukončení skimmerového bazénu 150 cm

Možnosti stavebného ukončenia bazéna ALBISTONE:

přepouštěcí tryska - zazimovací zátka
zátka sání
přepouštěcí tryska - zazimovací zátka
zátka sání

 

Na zlepšenie našich služieb používáme cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie tu.