Stavebná príprava prelivového bazénu

Na bezproblémové vykonanie stavebnej prípravy a dokončenie výstavby Vášho nového bazéna s prelivom a s jeho príslušenstvom, sme pre Vás pripravili sprievodcu stavebnou prípravou „krok za krokom“. V nasledujúcich krokoch Vás prevedieme celou stavebnou prípravou od prvotného zamerania a vykolíkovania priestoru, cez prípravu základovej dosky až po konečnú úpravu okolia. Keď si pozorne prečítate a dodržíte nižšie uvedené odporúčania, nebude pre Vás vykonanie stavebnej prípravy a dokončenie výstavby bazéna veľkým problémom.

  Stiahnuť vo formáte PDF

1) Zameranie a výkop

 • Vykolíkovanie
 • Vysypanie pieskom
 • Výkop
 • Príprava pre odvodnenie
 • Možnosť umiestnenia technologickej šachty filtrácie
 • Možnosť umiestnenia šachty protiprúdu

príklad vákresu pre výkopové práce:

Rozmery bazéna

příklad výkresu pro výkopové práce

 

Rozmery výkopu (podkladovej dosky)

příklad výkresu pro výkopové práce

Na svojom pozemku si vyberiete to správne miesto na umiestnenie plánovaného bazéna. Odporúčame si vybrať miesto s čo najväčším slnečným svitom. Pravdepodobne budete v budúcnosti bazén aj zastrešovať. Zastrešenie má určité nároky na priestor, počítajte preto v návrhu umiestnenia budúceho skeletu aj s touto možnosťou. Podľa veľkosti bazéna si vykolíkujeme priestor na umiestnenie bazéna, obvod bazéna si obsypeme pieskom. Pripravovaný vyznačený priestor pre budúci výkop by mal byť na každej strane min. o 40 cm väčší ako je vnútorný rozmer bazéna a to za predpokladu, že sa bazén ukladá do výkopu pomocou žeriava. V prípade uloženia bazéna ľuďmi musí byť na každej strane výkop väčší min o 50 cm. Tým bude zaručený dostatočný manipulačný priestor. V prípade, že sa bazén vyrába na mieste, musí byť stavebný priestor (výkop) väčší min. o 70 cm na každej strane. Pravdepodobne budete v priebehu výstavby bazéna vykonávať aj terénne úpravy okolia, preto Vám odporúčame neodvážať všetku vykopanú zeminu.

Pri zameriavaní hĺbky výkopu počítajte nielen s hĺbkou bazéna, ale aj s výškou vlastnej základovej dosky a výškou fi nálneho zakončenia stavby, teda s dlažbou atď. Hĺbku stavebného výkopu vykonáme o cca 40 cm hlbšie ako je vnútorná hĺbka bazéna. (viď obrazová príloha: stavebné ukončenie).

Umiestnenie technologických šácht filtrácie, protiprúdu:

Predmetom zmluvy o dielo môžu byť tieto typy technologických šácht:

 • Technologická šachta s vekom pre inštaláciu filtrácie a protiprúdu (Ø 150 výška 120 cm)
 • Technologická šachta s vekom pre inštaláciu filtrácie (Ø 120 výšky 120 cm)
 • Technologická šachta s vekom pre inštaláciu protiprúdu (120 x 60 x 80 cm) = d / š / v

Odporúčame zvážiť umiestnenie technologickej šachty (či už na kompletnú technológiu alebo iba na protiprúd) a pripraviť výkop na umiestnenie šachty. Výkop pre technologickú šachtu nemožno umiestniť v miestach budúceho koľajiska zastrešenia. Hĺbka výkopu sa odvíja od hĺbky šachty a hrúbky (výšky) základovej dosky. Pri určovaní hĺbky výkopu technologickej šachty počítame s tým, že šachta prevyšuje okolitý terén. Odporúčame prevýšenie technologickej šachty vrátane veka o 4 cm, tomu zodpovedá prevýšenie o 3 cm bez veka (hrúbka veka je 1 cm) – pozri obrazová príloha stavebného ukončenia. Ďalej, ak má bazén pod dnom polystyrénovú izoláciu, šachta musí byť ešte o túto izoláciu vyššia. Dno šachty sa zámerne tepelne neizoluje, aby bola šachta v zime „vykurovaná“ zemným teplom. Ak je súčasťou dodávky protiprúdové zariadenie, technologické šachty sa umiestňujú vždy v osi bazéna. Ideálna vzdialenosť od vonkajšieho obrysu skeletu bazéna je 50 cm = na využitie maximálneho výkonu čerpadla protiprúdu. Ak bude protiprúd umiestnený vo väčšej vzdialenosti alebo mimo osi skeletu bazéna, bude jeho výkon menší. Ak je súčasťou dodávky iba šachta na inštaláciu fi ltračného zariadenia, táto šachta môže byť umiestnená kdekoľvek do vzdialenosti 8 m.

druhy šachet

2) Vyrovnanie dna výkopu a odvodnenie základovej dosky

 • Vysypanie štrkom
 • Inštalácia drenážneho potrubia
 • Inštalácia odvodnenia

Dno výkopu vyrovnáme vysypaním štrkom zrnitosti (frakcia) 8 – 16 a s výškou cca 20 cm. Do vrstvy štrku pripravíme nainštalovanie drenážneho potrubia so spádom do miesta odvodu vody. Vrstvu štrku je potrebné primerane zhutniť. Drenážne potrubie musí byť uložené s minimálnym spádom 1 % do miesta odvodu vody. Odvodnenie základových dosiek je veľmi dôležitou súčasťou stavebnej prípravy. Zrážková, prípadne spodná voda môže spôsobiť veľmi rozsiahle deformácie skeletu bazéna, teda základová doska musí byť odvodnená. Náklady na prípadné odstránenie škody nepochybne prevýšia cenu inštalácie odvodnenia. Všeobecne teda platí: zrážková ani spodná voda nesmie dosiahnuť najvyššiu niveletu základových dosiek.

odvodnění

Odvodnenie môžete vykonať dvoma spôsobmi:

1. Odvodnenie pomocou drenážneho kompletu:

Ak je na odvodnenie základových dosiek použitý drenážny komplet (rúra s Ø cca 300 mm + drenážne potrubie), dno tejto rúry musí byť minimálne 50 cm pod úrovňou konečných niveliet základových dosiek. Na dno tejto rúry odporúčame nasypať štrk zrnitosti 8 – 16 cm. Rúru umiestnite a zaistite v kolmej polohe k základovej doske. Drenážne potrubie musí byť uložené v spáde smerom k drenážnej rúre. Drenážny komplet (rúra) slúži ako pohlcovač na hromadenie týchto vôd a musí byť vybavené ponorným čerpadlom. Toto čerpadlo sa spína automaticky a musí byť nepretržite pripojené podzemným káblom k zdroju el. prúdu.

2. Odvodnenie pomocou drenáží, samospádom (gravitáciou):

Do štrku zrnitosti 8-16 uložíme v spáde smerom k odvodu vody drenážne potrubie (Ø cca 40-70 mm). Odporúčame zaradiť do systému kontrolnú šachticu. Táto šachtica bude v budúcnosti slúžiť na kontrolu priechodnosti odvodňovacieho potrubia. Šachticu neinštalujte v miestach budúceho koľajiska zastrešenia. Rozmery šachtice musia byť dostatočne veľké na prípadné vyčistenie, napríklad pomocou tlakovej vody.

Dôležité upozornenie (platí pre obidva spôsoby odvodnenia):

Všetky drenážne potrubia musia byť pred zakrytím štrkom a následne betónom zakryté špeciálnou geotextíliou (bežne dostupná Filtek). Rozmiestnenie drenážneho potrubia by nemalo byť vo väčšej vzdialenosti od seba ako 80 cm.

 

3) Betonáž základovej dosky

 • Vyrovnanie podkladu
 • Inštalácia kari rohoží
 • Meranie vodorovnosti a kontrola výšky
 • Nivelačná stierka

Základovú dosku armujte pomocou kari rohoží s odporúčaným rozmerom 100 x 100 x 6, umiestnených v jednej tretine výšky základovej dosky. Základovú dosku pod technologickú šachtu nie je potrebné armovať.

Výška (hrúbka) betónovej dosky by mala byť cca 20 cm. Pri betonáži je potrebné dodržať maximálnu rovinu základovej dosky bazéna aj základových dosiek pre šachty. Použitý betón odporúčame v kvalite C16/20. Betonáž je potrebné vykonať veľmi starostlivo, najlepšie v dvoch krokoch pre potrebné dodržanie maximálnej vodorovnosti základovej dosky.

drenáž pod lupou

Základová doska musí byť vodorovná v tolerancii plus – mínus 2 mm od teoretickej vodorovnej roviny po celom obvode bazéna.
Pri nedodržaní predpísanej vodorovnosti sa nebude voda prelievať rovnomerne po celom obvode bazéna.

Firma Albixon nezodpovedá za materiály, technológie ani za postupy použité zhotoviteľom stavebnej prípravy.

Dosiahnutie požadovanej vodorovnosti základovej dosky nie je jednoduché, preto je vhodné vykonávať betonáž v dvoch krokoch a to:

 1. Základná vrstva konštrukčného betónu s hrúbkou cca 15 cm s kari rohožou
 2. Finálna vrstva s hrúbkou cca 5 cm.

Súčet vrstiev musí byť minimálne 20 cm.

Odporúčame obrátiť sa na špecializované firmy, najlepšie podlahárske, používajúce fúkané betóny (napr. Mixokret) alebo samonivelačné betóny (napr. CemLevel).

Namerané hodnoty je potrebné zaznamenať do priloženého protokolu. Pri doske nie je podmienkou jej mrazuvzdornosť, ak bude v zimnom období už krytá bazénom s vrstvou vody najmenej 50 cm.

Na dosku však nie je možné použiť zmesi na báze sadry neodolávajúce vlhkosti (anhydrit).

Ak sa rozhodnete realizovať dosku svojpomocne, je nutné rozdeliť betonáž do dvoch krokov:

 1. základná vrstva konštrukčného betónu
 2. finálna vrstva

Možné spôsoby vykonania sú napr.:

1. Betonáž do obvodového debnenia

 1. Starostlivo vyrovnať obvodové debnenie s hornou hranou najlepšie z rovných kovových profilov (štvorcová rúra alebo L profil 50 x 50 mm) – debnenie by malo byť zrovnané do požadovanej vodorovnosti +/-2 mm po celom obvode
 2. Vykonanie betonáže do obvodového debnenia – vykonanie základovej dosky pozri vyššie
 3. Rovnakými profilmi rozdelíme plochu na pruhy so šírkou cca 2 m (podľa dĺžky sťahovacej dosky). Profily vyrovnáme napr. pomocou hadicovej vodováhy alebo rotačným laserom s digitálnou doskou a stabilizujeme ich napr. podbetónovaním po 2 m. Presnosť tejto betonáže ovplyvňuje spotrebu samonivelačnej stierky použitej na finálne vyrovnanie.
 4. Do takto pripraveného debnenia urobíme betonáž dosky – pozri vyššie realizácia základovej dosky
 5. Na finálne vyrovnanie povrchu dosky sa môže použiť aj nemrazuvzdorná samonivelačná stierka a je potrebné postupovať podľa návodu jej výrobcu. (Stierky na báze sadry nie sú vhodné).

2. Dvojvrstvová betonáž

 1. Vyrovnať obvodové debnenie s hornou hranou najlepšie z rovných kovových profilov (štvorcová rúra alebo L profil 50 x 50 mm)
 2. Vykonanie betonáže do obvodového debnenia – pozri vyššie realizácia základovej dosky
 3. Hrubá betonáž dosky s hrúbkou najmenej 15 cm
 4. Starostlivo vyrovnať debnenie pre finálnu vrstvu – s hornou hranou najlepšie z rovných kovových profilov (štvorcová rúra alebo L profil 50 x 50 mm) – debnenie by malo byť zrovnané do požadovanej vodorovnosti +/-2 mm po celom obvode
 5. Následne vykonať betonáž cementovým poterom s hrúbkou cca 5 cm. Cementový poter používame iba vlhký, zo zmesi kvalitného betonárskeho piesku a cementu v pomere 13 kg cementu 325 na 50 litrov piesku. Poter starostlivo sťahujeme doskou a uhladíme hladidlom.

3. Použitie systémového prípravku LIVETHERM

 1. Vyrovnať obvodové debnenie s hornou hranou najlepšie z rovných kovových profilov (štvorcová rúra alebo L profil 50 x 50 mm)
 2. Vykonanie betonáže do obvodového debnenia – pozri vyššie realizácia základovej dosky. Hrúbka dosky najmenej 18 cm
 3. Na nahrubo vybetónovanú dosku použiť systémový prípravok LIVETHERM slúžiaci na presné založenie prvého radu brúsených tehál. Presný postup vykonania podľa návodu na www.livetherm.cz – stavebno-konštrukčná časť – založenie muriva
 4. Hrúbka vyrovnávacieho pásu je v priemere 20 mm a celkový súčet (hrúbka betónovej dosky a vyrovnávacieho pásu) musí byť 20 cm
 5. Do takto pripraveného obvodového pásu urobíme betonáž cementovým poterom. Cementový poter používame iba vlhký, zo zmesi kvalitného betonárskeho piesku a cementu v pomere 13 kg cementu 325 na 50 litrov piesku. Poter starostlivo sťahujeme doskou a uhladíme hladidlom.

drenáž řez

Vodorovnosť finálnej vrstvy po dokončení odmeriame a konečný stav zaznamenáme do priloženého protokolu.

Výškové umiestnenie plochy základovej dosky musí byť stanovené s ohľadom na vnútornú výšku bazéna +2 cm (prevýšenie žliabku a hrúbka dna) +prípadná hrúbka polystyrénovej izolácie.

Vyzretá, suchá, hladká a čistá doska je pripravená na položenie geotextílie a prípadnej tepelnej izolácie pod skelet bazéna.

4) Uloženie skeletu bazéna a montáž bazénovej technológie

 • Položenie geotextílie a prípadnej tepelnej izolácie (ak je súčasťou zmluvy)
 • Uloženie skeletu bazénu do montážneho priestoru (v súčinnosti s odberateľom)
 • Uloženie šácht
 • Inštalácia čerpadla drenážneho kompletu (ak je súčasťou dodávky)
 • Kompletná inštalácia bazénovej technológie
 • Skúška tesnosti zavodnením technológie

Keď je všetko pripravené, začne sa s uložením bazénového skeletu a šácht do montážneho priestoru. Uloženie skeletu do výkopu je možné dvoma spôsobmi, buď žeriavom, alebo ľuďmi. Ak je podľa znenia zmluvy o dielo dohodnuté, že je na zloženie a uloženie skeletu bazéna do montážneho priestoru potrebná fyzická pomoc, zaistite potrebný dohodnutý počet ľudí. Nasleduje kompletná inštalácia a zapojenie bazénovej technológie, prípadne odvodňovacieho čerpadla. Keď sú tieto práce dokončené, je preverená funkčnosť bazénovej technológie (fi ltračné zariadenie) = tesnosť spojov a potrubí sa odskúša vykonaním takzvaného „zavodnenia technológie“. Je potrebné zaistiť potrebné množstvo vody na skúšku technológie zavodnením. Keď je bazén uložený a začala sa montáž, môžete začať dopúšťať vodu z Vášho zdroja. Potrebné množstvo je cca 4 – 5 m3 vody (približne 20 – 30 cm).

5) Obbetónovanie bokov bazéna

Pred začatím betonáže sa presvedčte, či je orientácia bazéna a jeho vzdialenosť, napr. od domu, správna. Po položení dlažby je vidno akákoľvek odchýlka.

Pred betonážou je potrebné rozoprieť skelet bazéna vhodným spôsobom. Rozopretie sa vykonáva z dôvodov eliminácie prípadných deformácií bazénového skeletu. K deformáciám môže dôjsť v dôsledku neopatrnej manipulácie s betónom (napr. pri zasypávaní príliš riedkym betónom alebo jeho utlačením), alebo príliš vysokou hladinou dopúšťanej vody. Steny bazéna sa nesmú deformovať smerom „dovnútra“ ani smerom „von“, stena bazéna musí byť rovná a zvislá. Odporúčame častú kontrolu kolmosti a rovnosti stien a celkového tvaru bazéna a jeho uhlopriečok.

Odporúčame vykonať rozopretie skeletu v miestach, kde sú umiestnené vystužovacie prvky (rebrá). Pri inštalácii rozpier je potrebné zamedziť poškodeniu stien bazéna napr. obalením rozperných prvkov geotextíliou.

Pred začatím vymurovania a obetónovania je potrebné všetky technologické prvky technológie (napr. cirkulačné trysky, potrubie, armatúry a pod.), ktoré budú zabetónované, opatriť vhodnou izoláciou, napríklad mirelonovým návlekom s hrúbkou 1 cm. Zaistíme tým nielen tepelnú izoláciu technológie, ale umožníme aj ich tepelnú dilatáciu. Zamedzíme tým aj možnému poškodeniu zabetónovaných prvkov.

Keď máte pripravený skelet bazéna a prípadnú technologickú šachtu, je možné začať s postupným vymurovaním oporných múrov, ktoré oddeľujú vrstvy betónu a zeminy. Oporné múry stavajte až po umiestnení bazéna a zapojení jeho technológie. Odporúčame vhodným spôsobom spojiť dno základovej dosky s výmurovkou. Pri murovaní je dôležité dodržiavať dostatočnú vzdialenosť medzi oporným múrom a vystužovacími prvkami bazénového skeletu a technologickej šachty tak, aby bolo možné tento priestor zasypávať tzv. suchým betónom. Suchý betón nikdy nestláčajte, zamedzíte tým vzniku nerovností skeletu bazéna.

bednění bazénů před zalitím bazénu do betunu

V priebehu betónovania kontrolujte zvislosť (kolmosť) a rovnosť stien a zhodnosť uhlopriečok skeletu bazéna. Ak zistíte akúkoľvek odchýlku, prerušte betonáž a skelet okamžite vyrovnajte. V oblúkoch skeletu odporúčame zvoliť rovnaký postup. V týchto miestach je ale možné vykonať iba obetónovanie s hrúbkou cca 20 cm po celom obvode. Ak je súčasťou dodávky aj technologická šachta, je potrebné postupovať podľa vyššie uvedeného spôsobu – šachta musí byť obmurovaná alebo obetónovaná. Vymurovanie, obetónovanie vykonávajte po vrstvách, tak aby bola výška jednej vrstvy betónu max. 30 cm. Po vykonaní jednej vrstvy výmurovky, betonáže, nasleduje ďalšia vrstva až po zatuhnutí predchádzajúcej vrstvy. V priebehu betónovania je potrebné dopúšťať do bazéna vodu tak, aby bola hladina vody o 10 – 20 cm vyššie, ako je vrstva betónu.

Výška prevýšenia vodnej hladiny závisí na plastickosti použitého betónu. Pre suché betóny volíme menšie prevýšenie hladiny, pre mokré väčšie. Takto postupujte až 5 cm pod dno prelivového žliabku. Zostávajúci okolitý priestor medzi výmurovkou a terénom sa zasype zeminou = túto zeminu odporúčame opatrne utlačiť (hutniť). Nikdy nespájajte pevne skelet bazéna s výmurovkou v miestach od dna do výšky vystužovacieho prvku skeletu = pozri kapitolu nižšie.

Zostávajúci okolitý priestor medzi výmurovkou a terénom sa zasype zeminou = túto zeminu odporúčame opatrne udusať (hutniť). Nikdy nespájajte pevne skelet bazéna s výmurovkou v miestach od dna do výšky vyztužovacieho prvku skeletu = pozri kapitolu nižšie.

Potrubie objednávateľ uloží pri stavebných úpravách najlepšie do dokonale utlačeného piesku bez obsahu kameňov a ílu a drobným pieskom bez obsahu kameňov a ílu ho tiež zasype. Ak je potrubie izolované mirelonovými návlekmi (obal z mirelonu s hrúbkou steny min. 1 cm), je možné ho aj zabetónovať. Je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu napr. pohybom (zosadaním) nedostatočne utlačeného podložia a jeho okolia, pri pohyboch zamrznutej pôdy pod. Cez miesta uloženia potrubia nesmú prechádzať vozidlá.

Skrinku protiprúdu odporúčame nezabetónovať, ale len obsypať utlačeným pieskom.

Postupné betonování bazénu

6) Vymurovanie a kotvenie stien

Vonkajšia hrana prelivového žliabku je vždy o 15 mm vyššie ako jeho vnútorná hrana. Týmto riešením konštrukcia prelivového žliabku zamedzuje nadmernému prelievaniu bazénovej vody pri jeho prevádzkovaní.

Kotvení stěn

V miestach cca 5 cm pod prelivovým žliabkom vykonáme ukotvenie stien bazéna k betónovému zásypu a obmurovke. Ukotvenie vykonáte armovacími oceľovými prútmi Ø 8 mm, ktoré pretiahnete otvormi v rebrách bazéna = detail na obrázku zachytáva ukotvenie bočnej steny skeletu bazéna.

Kotvení přelivového žlábku

Dokončenie betonáže zvyšných cca 5 cm pod prelivovým žliabkom až po dno prelivového žliabku sa vykoná redším betónom, ktorý vyplní priestor pod žliabkom. Je potrebné dodržať kvalitné podbetónovanie dna prelivového žliabku v celej ploche, tak aby sa prelivový žliabok nedeformoval, nerúcal. Je neprípustné, aby sa prelivový žliabok „vyhol“ smerom von od skeletu. Keď je žliabok kvalitne podbetónovaný, je možné dopustiť vodu aj do vlastného žliabku = vodu je možné dopustiť do maximálnej výšky 10 cm od dna žliabku. Táto výška (10 cm) sa opäť dobetónuje. Rovnakým spôsobom sa postupuje až do konečnej výšky podkladového betónu. Výškou podkladového betónu sa rozumie jeho niveleta s ohľadom na konečnú úpravu okolia skeletu bazéna, teda je potrebné počítať s výškou dlažby, alebo iného fi nálneho zakončenia. Počas betonáže stále kontrolujte zvislosť stien bazéna

Upozornenie:

Neodporúčame vykonávať iba betonáž = obetónovanie skeletu bez obmurovky. Ak sa aj napriek tomu rozhodnete skelet bazéna len obetónovať, je potrebné zamedziť prípadnému prehnutiu alebo deformáciám skeletu bazéna.

 

7) Podkladová štrková vrstva betónovej dosky

Pod betónovú dosku, na ktorej bude fi nálne ukončenie, odporúčame umiestniť štrkové kamenivo frakcie 16-32. Skelet bazéna po obvode ošetrite vhodným spôsobom zamedzujúcim poškodenie - oblepte mirelonovou páskou, ktorá ochráni plášť skeletu pred poškodením ostrými predmetmi a zároveň umožní dilatáciu skeletu. Technologickú šachtu je možné chrániť proti poškodeniu geotextíliou.

řez Dlažby

Dlažba

8) Zhotovenie podkladovej dosky pre budúcu dlažbu

Výška podkladovej dosky je závislá na výške konečnej nivelety dlažby. Táto doska by mala byť monolitická opatrená výstužou pomocou kari rohoží.

Výška podkladovej dosky je závislá od výšky vybranej dlažby. Vo vzdialenosti 1 m okolo žliabku prelivového bazéna je možné vyspádovať podkladovú dosku v sklone 1 % smerom do bazéna. Tým zamedzíte nadmerným stratám vody vyšpliechaním. Ale naopak, v miestach s vyšším zrážkovým úhrnom toto neodporúčame, bazén by bol preplňovaný dažďovými zrážkami. Zhotovte fi nálnu podkladovú dosku pod dlažbu, prípadné nerovnosti môžete vyrovnať stierkou. Ak uvažujete o inštalácii zastrešenia, je potrebné pevné spojenie dlažby s podkladovou doskou buď podbetónovaním dlažby, alebo iným vhodným spôsobom. V tejto fáze je potrebné vykonať aj inštaláciu kotviacich prvkov (plastových pätiek) pre bazénové schodíky a prepojovacích krabíc bazénových svetiel, ak sú tieto predmetom zmluvy o dielo.

V prípade fi nálneho dokončenia drevenými alebo drevoplastovými terasovými doskami je potrebné v mieste budúcich koľají zhustiť podkladové hranoly na maximálnu vzdialenosť 20 cm.

9) Príprava terénu a konečná úprava okolia

Pred konečnými úpravami bazénového okolia je potrebné vykonať zarovnanie terénu. Odporúčame, aby bol okolitý terén o minimálne 10 cm nižšie, než je podkladová doska pre budúcu dlažbu. Tento výškový rozdiel oceníte pri údržbe okolia bazéna, napríklad pri kosení trávy. Teraz máte všetko pripravené na inštaláciu dlažby. V prípade, že budete bazén zastrešovať, je potrebné dodržať maximálnu rovinu dlažby na umiestnenie pojazdových prvkov budúceho bazénového zastrešenia. Gratulujeme Vám, práve ste premenili svoju záhradu na domáce centrum relaxácie a zábavy. Prajeme Vám veľa krásny chvíľ a zážitkov pri využívaní našich bazénov a zastrešení. V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností neváhajte kontaktovať našich obchodných zástupcov.

Hotový bazén se zastřešením

Ďalšie pokyny sú uvedené v zmluve o dielo a VZP, odovzdávacom protokole a prevádzkových podmienkach dodávateľa.

Stavební ukončení přelivového bazénu

Na zlepšenie našich služieb používáme cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie tu.